Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza Marketing Innovations Kft.  (székhely: 2370 Dabas, Bartók Béla út 95-97 , adószám: 32423077-1-13) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal / webáruház (mely a www.marketingproject.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

 

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Szolgáltató adatai:

Név: Marketing Innovations Kft.

Székhely: ​2370 Dabas, Bartók Béla út 95-97

Kapcsolattartási adatok:e-mail: marketinginnovationskft@gmail.com
telefon: 06-70-369-9835

Cégjegyzékszám: 13-09-230752

Adószám: ​32423077-1-13

 

Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Sybell Informatika Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.

Elérhetőség: hello@sybell.hu +36 1 707 67 26

 

Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.Jelen ÁSZF 2019. november 4. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén. A www.marketingproject.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

 

Adatkezelési szabályok:

Adatkezelési tájékoztatónk letölthető az alábbi linkről: ​https://marketingproject.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, megszűnése, teljesedésbe menése és a számlázás után.

 

A megvásárolható szolgáltatások köre:

A Marketing Project előfizetéses szolgáltatása, melynek árát a https://marketingproject.hu/ oldalon tesszük közzé, és amely változhat kedvezményes időszaktól függően. Annak ára lefelé és felfelé is változhat az aktuális árhoz képest.A feltüntetett szolgáltatásokra nem kapcsolódik ÁFA. Amennyiben bármelyik szolgáltatásunkra vonatkozóan akciós vagy kedvezményes vásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét minden esetben külön jelezzük az előfizetésre történő jelentkezés előtt.

 

A rendelés menete:

Ön a weboldalon található űrlap kitöltésével, majd a „Megrendelem” gombra történő kattintással tud a szolgáltatásra jelentkezni és amennyiben ezt az opciót választja, úgy azt banki átutalással / bankkártyás fizetéssel meg tudja vásárolni.

 

Fizetési módok:

Online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással van lehetőség a szolgáltatás kiegyenlítésére.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat.

 

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel az email címét, amivel jelentkezett!

A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén is csak akkor indítjuk el a szolgáltatásunkat, amennyiben átutalása beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Amennyiben Ön a vásárlásnál a „Megrendelem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.Rendelésének elküldésével és a szolgáltatásban való részvétellel Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

 

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést Szolgáltató a meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszafizetjük Önnek.

 

Elállás, felmondás:

Elállási/Felmondási jog

Ön 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 3 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.Az elállási/felmondási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 3 nap elteltével jár le.Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön a szolgáltatás megrendelése és kifizetése után eláll ettől a szerződéstől, akkor sajnos egyáltalán nem áll módunkban visszatéríteni a szolgáltatás díját.Ön elállási/felmondási jogát az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata Szolgáltatóhoz való megküldése útján gyakorolhatja. Nyilatkozatát Szolgáltató 1. pontban megjelölt postai vagy elektronikus levelezési címére is megküldheti. Amennyiben Ön él elállási/felmondási jogával, úgy Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az igényelt szolgáltatás árát. Amennyiben Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően él felmondási jogával, úgy tudomásul veszi, hogy a megrendeléstől számított 14 napon belül lehet jogosult pénz visszafizetésre indokolt esetben. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön a Szolgáltató (Vasvári Irén egyéni vállalkozó) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (Marketing Innovations Kft.) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Panaszkezelés:

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat kollégáink felé: 06-70-369-9835

Panaszait, észrevételeit az marketinginnovationskft@gmail.com email címen jelezheti felénk.Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HUPanaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat.

A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek